เกี่ยวกับ

          1   โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส  สำนักงานเขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร     ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3  เปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดการศึกษาปฐมวัย 2 ปี ได้แก่ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส  ชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางรัก (วัดบางพระครู) จัดตั้งโดยอำเภอบางกอกน้อย ขณะนั้นอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475